privacyverklaring

Best Fresh Group neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. 

Privacybeleid
Best Fresh Group verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorg-vuldigheid. Wij voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. 

Persoonsgegevens en doel verwerking
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is omdat je gebruik maakt of wilt gaan maken van onze diensten, je gege-vens invult of achterlaat in een van onze vestigingen of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon, je een van onze websites bezoekt, je een zakelijke relatie met ons hebt of bij ons solliciteert of in dienst bent of was. 

De meeste gegevens die wij van jou verzamelen, lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat, is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen wij de gegevens uit onze database halen, zodat je niet steeds opnieuw jouw gege-vens hoeft aan te leveren. 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen (deze hoeven niet op elke situatie van toepassing te zijn): 

  • Communicatie. We gebruiken jouw contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is. Verder om je te informeren over onze dienstverlening.
  • Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier van ons bent dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, tot-standkoming en uitvoering van de overeenkomst.
  • Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
  • Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.
  • Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze bezoekers te waarborgen zijn een aantal van onze vestigingen en loodsen voorzien van camera’s.
  • Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of onze websites een optimale gebruikerservaring biedt.
  • Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken jouw contactgegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onder-zoeken, enquêtes en klantpanels.
  • Direct marketing/adverteren.

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, je daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. 

Als je ons toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toe-stemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt. Privacyverklaring 2018 2 Best Fresh 

Beveiligen en bewaren
De organisatie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. 

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitslui-tend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisa-ties die jouw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. 

Informatie en rechten
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens en je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je in voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om jouw gegevens aan jezelf of aan een derde partij over te dragen. 

Wil je gebruik maken van (een van) deze rechten of heb je vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens? Dan kun je altijd contact opnemen met de organisatie Best Fresh Group via avg@bestfreshgroup.com. 

Heb je een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op via de hiervoor genoem-de contactgegevens. Mocht je er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthou-der, de Autoriteit Persoonsgegevens via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens). 

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd. 

Namens de Directie Best Fresh,
Nico Padding, CFO 

Ingangsdatum: 24 september 2018
Datum laatste wijziging: 24 september 2018 

Contact

Sous Fresh
Venrayseweg 122a
5928 RH Venlo
Nederland
T: +31 (0)174 479 700
E: info@sousfresh.com

© 2024 Sous Fresh bv