download Algemene-voorwaarden (pdf)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SOUS FRESH B.V.

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Sous Fresh:
De besloten vennootschap Sous Fresh B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te (5928 RH) Venlo, aan de Venrayseweg 122a,
gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden;
Afnemer:
de wederpartij van Sous Fresh waarmee Sous Fresh een
rechtsverhouding heeft;
Partijen:
Sous Fresh en de afnemer;
Overeenkomst:
de overeenkomst, waar de algemene voorwaarden integraal
onderdeel van uitmaken, inzake verkoop producten.
Producten:
Groenten die door Sous Fresh worden geproduceerd en geleverd.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sous Fresh
en haar afnemer waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: aanbiedingen, offertes,
(in- en verkoop)overeenkomsten, levering van producten.
2. Toepasselijkheid van algemene inkoop-, leverings- of betalingsvoorwaarden en/of
andere algemene of bijzondere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
3. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij de betrokken
partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend en éénmalig voor
dat specifieke geval in de specifiek overeengekomen mate.
4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht
worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van
kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigde
bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de
bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
5. Sous Fresh is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen treden in werking 30 dagen na datum van schriftelijke bekendmaking aan
de afnemer. Indien de afnemer niet wenst in te stemmen met de wijzigingen, heeft
deze het recht de overeenkomst op te zeggen, zulks met inachtneming van een
opzegtermijn van 30 kalenderdagen, tegen op zijn vroegst de datum waarop de
wijzigingen in werking treden.
6. Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de
gewijzigde versie daarvan deel uit van elke naar het moment van inwerkingtreding
van de wijziging tussen Sous Fresh en de afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van de overeenkomst en prijzen

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes die door Sous Fresh worden uitgebracht zijn
vrijblijvend en hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij een en ander uitdrukkelijk
anders is vermeld.
2. De in de aanbiedingen c.q. offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW,
leveringskosten, emballage en omverpakkingen, tenzij een en ander uitdrukkelijk is
vermeld. Alle in zogenaamde prijsoverzichten genoemde prijzen zijn richtprijzen en
slechts vermeld ter prijsindicatie.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment van uitdrukkelijke schriftelijke
acceptatie door Sous Fresh van een door de afnemer geplaatste order, dan wel door
(schriftelijke) acceptatie van een aanbieding c.q. offerte uitgebracht door Sous Fresh
aan de afnemer. Afspraken met ondergeschikten van gebruiker binden niet dan nadat
en voor zover zij door Sous Fresh schriftelijk zijn bevestigd.
5. De afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke
bevestiging van de overeenkomst ontvangen van Sous Fresh.
6. Indien partijen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of
aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze
slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 4 Annulering

Indien de afnemer, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te
annuleren, is hij gehouden om 10% van de factuurprijs die anderszins in rekening zou
zijn gebracht als boete te betalen. Een en ander onverminderd het recht van Sous Fresh
om volledige schadevergoeding in verband met de annulering te vorderen.

Artikel 5 Levering

1. Sous Fresh zal de producten aan de afnemer leveren binnen een redelijke periode na
de opdrachtbevestiging/bevestiging van de overeenkomst.
2. De door partijen overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet fataal.
Sous Fresh is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van
overeengekomen leveringstermijnen. De afnemer dient Sous Fresh bij niet-tijdige
levering in gebreke te stellen en Sous Fresh alsnog een redelijke termijn te gunnen
de producten te leveren.
3. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt de levertijd
in ieder geval verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Sous
Fresh ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking aan
de uitvoering van de overeenkomst.
4. Levering geschiedt af loods (exw) Sous Fresh tot de overeengekomen plaats van
bestemming (CPT).
5. Het is Sous Fresh toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de
producten in gedeelten worden geleverd, is Sous Fresh bevoegd elk gedeelte
afzonderlijk te factureren.
6. Levering geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, op pallets. In
overleg met de afnemer worden de producten voorzien van een etiket of barcode.
7. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door Sous Fresh wordt tevens
verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
8. De afnemer dient bij het plaatsen van een bestelling schriftelijke gegevens te
verstrekken omtrent van toepassing zijnde regelgeving van het land van bestemming.

Artikel 6 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadigen van de verkochte zaken, gaat op de afnemer over
op het moment waarop het product voor verzending gereed is op het bedrijf, een en
ander nadat de afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 7 Emballage

1. De afnemer is verplicht leenemballage binnen dertig (30) dagen leeg en in
onbeschadigde staat te retourneren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Indien de afnemer zijn verplichtingen met betrekking tot de emballage niet nakomt, is
hij na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn – zonder nadere in gebreke
stelling – in verzuim en verbeurt hij direct een boete van € 100,- per dag per
emballage-eenheid voor elke dag dat de afnemer in gebreke blijft aan zijn
verplichtingen uit hoofde van dit artikel te voldoen, een en ander onverminderd het
recht van Sous Fresh aanvullende schadevergoeding(en) van de afnemer te
vorderen.

Artikel 8 Facturering en betaling

1. Sous Fresh streeft ernaar om de factuur voor de geleverde producten binnen veertien (14) dagen na de levering van de producten aan de afnemer te versturen. Sous Fresh is daarnaast steeds bevoegd een voorschot in rekening te brengen ten
behoeve van haar werkzaamheden, verschotten of kosten.
2. Betaling dient te geschieden in euro’s binnen zeven (7) dagen na factuurdatum op
een (door Sous Fresh aan te wijzen) bankrekening van Sous Fresh, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting(en)
van de afnemer niet op.
4. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum is de afnemer in
verzuim. Dit heeft mede tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond
opeisbaar worden.
5. De afnemer is vanaf het moment van verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist, samengestelde rente van 1,00% per maand over het opeisbare bedrag
verschuldigd tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke
(andels)rente geldt vanaf de datum van verzuim, een en ander onverminderd het
recht van Sous Fresh aanvullende schadevergoeding(en) van de afnemer te
vorderen.
6. Indien de afnemer niet of niet tijdig betaalt, is de afnemer aan Sous Fresh naast de in
lid 5 bedoelde (handels)rente, tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke
worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimumbedrag
van € 500,-, onverminderd het recht van Sous Fresh om de werkelijk gemaakte
kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan de afnemer in rekening te
brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. De
afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen
de vorderingen van Sous Fresh en de verplichtingen van de afnemer jegens Sous
Fresh onmiddellijk opeisbaar zijn.
9. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sous Fresh is het de afnemer niet
toegestaan zijn betalingsverplichting(en) tegenover Sous Fresh te verrekenen met
een vordering van de afnemer op Sous Fresh, uit welke hoofde dan ook.
10. In geval van niet of niet-tijdige betaling door de afnemer dan wel niet of nietbehoorlijke
nakoming van enige op afnemer rustende verplichting is Sous Fresh
gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties
respectievelijke verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken,
onverminderd het recht van Sous Fresh om nakoming of vergoeding van de ten
gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de afnemer te
vorderen.

Artikel 9 Reclames en klachten

1. De afnemer dient direct na levering van de producten door Sous Fresh de producten
te keuren en te controleren. De afnemer dient na te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoord, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht)
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Indien de door afnemer
geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is de afnemer gehouden
de geleverde zaken volledig te accepteren, zulks tegen evenredige vermindering
van de overeengekomen prijs;
c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of –
indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden door de afnemer zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de
afnemer deze binnen 8 uur na aflevering schriftelijk – met redenen omkleed – en
onder overlegging van bescheiden aan Sous Fresh te melden onder vermelding van
partijgegevens, afleverbon en/of factuurgegevens.

3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat Sous Fresh of een derde deskundige in staat is deze klachten te
verifiëren en zodat Sous Fresh hierop adequaat kan reageren.

4. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken dienen drie werkdagen na constatering
doch uiterlijk binnen twee maanden na levering schriftelijk aan Sous Fresh kenbaar te
worden gemaakt.
5. Reclames ten aanzien van de houdbaarheid komen nimmer voor toewijzing en/of
enige vergoeding in aanmerking.

6. Indien Sous Fresh geen schriftelijke klacht over de producten ontvangt binnen de
hiervoor genoemde termijnen, accepteert de afnemer hiermee de producten en is de
koop hiermee definitief. De afnemer doet afstand van alle reclames voor schade of
verliezen welke niet binnen de gestelde termijnen zijn gemeld alsmede accepteert de
afnemer alle verantwoording voor de geleden schade en verliezen.
7. Indien enige reclame door Sous Fresh gegrond wordt bevonden, heeft zij de
bevoegdheid om te hare keuze de betreffende producten te vervangen, dan wel de
afnemer te crediteren voor het betreffende deel van de levering.
8. Bij een terechte – en juist ingediende – klacht, zal Sous Fresh slechts aansprakelijk
zijn binnen de grenzen van artikel 13.
9. Een reclame schort de betalingsverplichting van de afnemer niet op, tenzij Sous
Fresh aan de afnemer te kennen heeft gegeven dat zij die reclame gegrond acht.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door Sous Fresh geleverde producten gaat eerst over op de
afnemer nadat deze al zijn verbintenissen jegens Sous Fresh is nagekomen, inclusief
betaling van facturen, contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten.
2. De door Sous Fresh geleverde producten, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door de afnemer slechts in het kader van diens
normale bedrijfsvoering worden gebruikt of doorverkocht. In het geval van
doorverkoop is de afnemer verplicht aan zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te
bedingen. Het is de afnemer niet toegestaan de producten als bedoeld in lid 1 te
verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Voor het geval dat Sous Fresh de haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijk een niet herroepbare
toestemming aan Sous Fresh of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van Sous Fresh zich bevinden en zaken mede
terug te nemen.
4. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering overeenkomstig de
wet of faillissement zal de afnemer onmiddellijk Sous Fresh, de beslagleggende
deurwaarder en de bewindvoerder of de curator op de hoogte stellen van de
(eigendoms-)rechten van Sous Fresh.
5. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Sous
Fresh ter inzage te verstrekken.

 

Artikel 11 Overmacht

1. In geval van overmacht heeft Sous Fresh het recht – zonder rechterlijke tussenkomst
– de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de
omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. In geval van
tijdelijke overmacht, is Sous Fresh gerechtigd de overeengekomen beoogde termijn
te verlengen met de periode gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
2. In geval van blijvende overmacht, dan wel een overmachtsituatie gedurende een
aaneengesloten periode van meer dan 2 maanden, is Sous Fresh respectievelijk de
afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van
overmacht kan de afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van Sous
Fresh vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.
3. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst die Sous Fresh niet kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is
aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
4. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, watersnood, waterschade, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene
technische complicaties, bedrijfsstoringen, werkstakingen bij Sous Fresh dan wel bij
door haar ingeschakelde toeleveranciers en derden, blokkades, in- en
uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van voorraden
bij Sous Fresh of bij haar leveranciers door burgerlijke of militaire overheid, gebrek
aan transportcapaciteit, niet of niet tijdige levering door leveranciers van Sous Fresh,
machinestoringen, vernielingen en andere stagnaties in de bedrijven van Sous Fresh
dan wel toeleveranciers, alsmede een schaarste waardoor levering geheel of tijdelijk
onmogelijk dan wel bemoeilijkt wordt.

Artikel 12 Garantie

1. Sous Fresh garandeert dat het geleverde product naar haar beste vermogen zal
voldoen aan de door Sous Fresh gehanteerde productspecificaties. De
productspecificaties gelden echter niet als garantie.
2. Elke eventuele garantie van de zijde van Sous Fresh vervalt, indien de afnemer de
producten bewerkt, dan wel laat verwerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken,
of oneigenlijk of anderszins onjuist wordt gebruikt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Sous Fresh voor schade van welke aard dan ook, direct
en indirect, waaronder bedrijfsschade en gevolgschade, wordt uitgesloten,
behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Sous Fresh.

2. Indien in rechte komt vast te staan dat toch sprake is van aansprakelijkheid voor
schade, zal deze beperkt zijn tot het factuurbedrag van de betreffende transactie.

3. De afnemer begrijpt de beperkte aansprakelijkheid van Sous Fresh ten volste en gaat
hiermee expliciet akkoord.

4. Op dit artikel kan tevens een beroep worden gedaan door het (gewezen) personeel,
bestuurders en commissarissen van Sous Fresh, door haar ingeschakelde derden,
inclusief erfgenamen en rechtsopvolgers.

Artikel 14 Intellectuele eigendom en gebruik van producten

1. Sous Fresh behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op producten die
zij gebruikt of die rusten op producten die zij gebruikt of die rusten op producten die
zij aan de afnemer doet toekomen.
2. Sous Fresh heeft het exclusieve recht van alle merken (inclusief ontwerp en
kleurenschema’s), handelsnamen en alle handelsverpakkingen van Sous Fresh.
3. De afnemer zal geen merken of handelsnamen van Sous Fresh of die vergelijkbaar
zijn met Sous Fresh registreren of hebben geregistreerd.
4. De afnemer zal geen gebruik maken van Sous Fresh merken, handelsnamen en/of
handelsverpakkingen tenzij met de schriftelijke goedkeuring van Sous Fresh.
5. Het is de afnemer onder geen enkele omstandigheid toegestaan de producten en/of
componenten te gebruiken voor vermeerdering en/of reproductie.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Voor alle overeenkomsten heeft te gelden dat Sous Fresh gerechtigd is de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande
ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:
a. indien de afnemer toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn
verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;
b. indien voor Sous Fresh aannemelijk is dat de afnemer niet in staat of bereid is of
zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, waaronder begrepen indien ten
laste van de afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van
substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt
gehandhaafd;
c. indien de afnemer surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance
verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, een
verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de afnemer
onder curatele of bewind wordt gesteld, overgaat tot liquidatie van zijn
onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;
d. indien zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendoms- of
zeggenschapsverhoudingen bij de afnemer of Sous Fresh zelf, daar mede onder
begrepen fusies en overnames.
2. In geval van beëindiging is Sous Fresh nimmer tot welke vorm van schadevergoeding
ook gehouden.
3. Indien Sous Fresh nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de overeenkomst en de wet. Indien de overeenkomst wordt
ontbonden zijn de vorderingen van Sous Fresh op de afnemer terstond opeisbaar.
4. In geval van ontbinding van de overeenkomst is de afnemer gehouden alle reeds
door Sous Fresh gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht
van Sous Fresh om volledige schadevergoeding te vorderen.
5. Verplichtingen van de afnemer welke naar zijn aard bestemd zijn om ook na
beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van
de opdracht ontslaat de afnemer uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking
tot onder andere: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht
en bevoegde rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Alle overeenkomsten tussen Sous Fresh en de afnemer zijn uitsluitend onderworpen
aan het Nederlands recht, met uitsluiting van de United Nations Convention on the
International Sales of Goods (het Weens Koopverdrag).
2. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zullen eventuele
geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van overeenkomsten, van overeenkomsten
die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin Sous
Fresh is gevestigd.
3. Ingeval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of
anders middels mediation – volgens het NMI Mediation Reglement 2001, of een
daarvoor in de plaats getreden reglement – tot een oplossing trachten te komen,
alvorens partijen dit geschil aan een arbiter of aan de burgerlijke rechter voorleggen.

Artikel 17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn op 29 juli 2016 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel waaronder Sous Fresh ressorteert onder depotnummer 12011282
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold
ten tijde van het tot stand komen van de rechtsverhouding.
************************